Panuje powszechna zgoda co do tego, że nie wszystkie angielskie rodziny książęce są jednako­wo niepospolite. Równie często jak w innych ro­dzinach można się w nich spotkać z inteligencją głupotą, dobrym i złym smakiem, moralnością niemoralnością, homoseksualizmem’ i kazirodz­twem. Ale bardzo niewiele ludzi jest książętami czy choćby księżnymi, chociaż ich liczba wyraźni o rośnie wskutek obecnego złagodzenia ustaw roz­wodowych. W efekcie, aczkolwiek mogą byc zgoła niewyjątkowi, patrzy się na nich z resztką podziwu. To isamo przez długi czas odnosiło się do ludzi bo­gatych. Gdyby książąt było więcej, bezpowrotnie utraciliby wyjątkową pozycję. Wraz ze wzrostem liczby bogatych wartość ich musiała ulec nie­uchronnej dewaluacji.

I znowu pociąga to za sobą ten skutek, że ci, którzy przestali pracować dla bogatych (albo ci, którzy pracowali, bądź też ci, którzy obawiają się, że mogą zostać do tego zmuszeni), nie odczuwają już tej niechęci, jaką bu­dziła podobna zależność.Przyjemność, jaką sprawia fizyczne posiadanie rzeczy, wydawałaby się na pozór jedną z nie uszczu­plonych właściwie prerogatyw bogaczy. Nic chyba nie stoi na przeszkodzie, by człowiek, który może sobie na to pozwolić, cieszył się swoimi Rembrandtami i hodowanymi w domu storczykami. Ale ten rodzaj przyjemności zawsze ściśle się łączył z trze­cim przywilejem bogactwa, a mianowicie z wyjątko­wą pozycją, jaką gwarantuje. W święcie, w którym prawie wszyscy byli biedni, ta wyjątkowość pozycji była ogromna. Był to naturalny skutek niecodzien­ności.

Jedna z bardziej imponujących rozrywek polegała na tym, że na rozkaz szejka kilku wier­nych wyznawców po kolei wprawnie odbierało so­bie życie. Przedtem i zawsze potem bezwzględne posłuszeństwo sprawiało podobną przyjemność tym, którzy mogli nim rozporządzać. Bogactwo by­ło najskuteczniejszym sposobem zapewniania sobie posłuszeństwa. Natomiast — i tak pewnie było w przypadku al-Kahf — nie zawsze zaskarbiało panu miłość tych, którzy posłuszeństwo okazywali.W każdym razie ten rodzaj służby wymaga za­stępu odpowiednio posłusznych czy służalczych lu­dzi. Wyczerpanie się tego zasobu w nie mniejszym stopniu niż utrata samego bogactwa może pozba­wić bogaczy ich prerogatyw. Wzrost pewności i do­chodów mniej zamożnych Amerykanów wydatnie uszczuplił — a w wielu dziedzinach wręcz zlikwi­dował — klasę służalców.

Jako przedstawiciel władzy korporacji był na świeczniku. Dzisiaj akcje U. S. Steel stanowią w dalszym ciągu podstawę kilku wybitnych fortun. Ale ich posiadaczy nie obciąża się grzechami korporacji, bo nie oni nią kierują mało kto wie, kim są. Kiedy przestała istnieć władza nieodłączna od czynnego zarządzania przed­siębiorstwem, ustała również i wrogość. Władza, niegdyś kojarząca się z bogactwem, zo­stała uszczuplona w sposób bardziej skryty. W roku 1194 krzyżowiec Henryk z Szampanii złożył wizytę w kwaterze przywódców sekty asasinów w zam­ku al-Kahf na urwistym szczycie w paśmie gór Nusairi. Asasini — fanatyczna sekta muzułmańska — utrzymywali na ogół dobre stosunki z chrześcija­nami, którym często oddawali za obopólną zgodą tę wielką przysługę, że rozstrzygali spory uśmierca­jąc jedną ze stron. Henryka podejmowano wy­stawnie.

Pięćdziesiąt lat te­mu Morgan, Rockefeller, Hill, Harriman i inni byli albo mogli być absolutnymi panami koncernów stanowiących ich własność. Majątek nadal należy do ich synów i wnuków, ale z nielicznymi wyjątka­mi władza związana z zarządzaniem firmą przeszła w ręce zawodowców. Nie wyrosło też żadne równo­rzędne nowe pokolenie przedsiębiorców.Kiedy bogaci byli nie tylko bogaci, ale rozpo­rządzali władzą idącą w parze z czynnym zarzą­dzaniem korporacjami, bogactwo przynosiło oczy­wiście więcej ubocznych korzyści niż obecnie. Z tych samych względów budziło silniejsze anta­gonizmy. J. P, Morgan odpowiadał nie tylko za swoje prywatne bogactwo, lecz także za działal­ność U. S. Steel Corporation, którą stworzył i którą w rezultacie kierował.

Zaledwie pięćdziesiąt lat temu potęga wielkiej firmy w Stanach Zjednoczonych była sprawą o naj­wyższym znaczeniu, firmę zaś z kolei uosabiał ten, kto stał na jej czele. Ludzie pokroju Morgana, dy­rektorów Rockefellera, Hilla, Harrimana i Hearsta dysponowali wielką władzą w całym tego słowra znaczeniu, polegającą na tym, że mogli kierować działaniem i nakazywać posłuszeństwo niezliczo­nej rzeszy innych.W ciągu ostatniego półwiecza umocniła się wła­dza i prestiż rządu Stanów Zjednoczonych. Choćby tylko na skutek procesu podziału zmalały prestiż władza prywatnego bogactwa. Co więcej, ozna­czało to również pewne podporządkowanie go Wa­szyngtonowi. Dalej związki zawodowe zaatakowa­ły władzę przedsiębiorcy z innej strony. Ale co najważniejsze, zawodowy kierownik czy dyrektor po­zbawił człowieka bogatego władzy, jaką dawało prowadzenie przedsiębiorstwa.

Osłabienie zainteresowania nierównością jest też niemal na pewno wywołane radykalną zmianą po­litycznej i społecznej pozycji bogatych w dobie obecnej. Ogólnie mówiąc, bogactwo zapewnia trzy podstawowe przyjemności. Po pierwsze, satysfak­cję płynącą z siły, jaką obdarza jednostkę. Po dru­gie, radość z fizycznego posiadania rzeczy, które można nabyć za pieniądze. Po trzecie, wyjątkową pozycję lub szacunek, które człowiek bogaty zdo­bywa dzięki swej zamożności. Wszystkie te dobre strony bogactwa straciły wiele uroku w ciągu ostatnich lat pięćdziesięciu, i to straciły w takim stopniu, że wydatnie zmalała też zazdrość czy nie­chęć względem ludzi zamożnych, a nawet przytę­piła się świadomość ich istnienia.