Kategoria: Historia zwierząt kręgowych

PODOBIEŃSTWO I POKREWIEŃSTWO

Tak na przykład orzeł różni się na pewno znacznie od wróbla, a mimo to oba te zwierzęta są pod pewnymi względami podobniejsze do siebie niż którekolwiek z nich do jaszczurki lub myszy. Decyzje o hierarchii cech opierają się przede wszystkim na

PROSTA DEFINICJA NARZĄDÓW

Równocześnie prosta definicja narządów homologicznych utworzona przez Owena przestała wystarczać. Zamiast niej poczęto używać de­finicji ewolucyjnej, według której narządy homologiczne są to takie narządy, które zostały odziedziczone po wspólnym przodku, a więc których obecność u rozmaitych organizmów dowodzi pokrewieństwa rodowego.

NAJSTARSZE KRYTERIUM

Definicja terminu może, lecz nie musi zawierać w sobie kryterium. Tak np. pojęcie zbieżności ciągu w matematyce nie zawiera w sobie kryteriów zbieżności. Podobnie definicja jakiejś choroby, np. duru plamistego, nie zawiera w sobie kryteriów, którymi posługuje się le­karz stawiający

PODOBIEŃSTWO OKREŚLENIA HEMOLOGII

Stosowanie kryterium położenia jest niekiedy bardziej kłopotliwe niż w przykładach poprzednich, a mianowicie wówczas, gdy podobień­stwo pewnych elementów układu towarzyszy różnicom innych partii.. Jeśli różnice nie są, zbyt wielkie, a porównywane układy składają się z dużej liczby części składowych, decyzje o

SZCZEGÓLNA STRUKTURA

Wydaje się, że kryterium szczególnej struktury nie różni się zasad­niczo od kryterium położenia. Swoista struktura siatkówki lub śle­dziony polega w istocie na tym, że porównywane narządy składają się ze znacznej ilości części składowych (siatkówka z warstw włókien i komórek, śledziona

WZAJEMNE UŁOŻENIE STRUKTUR

Tak więc w istocie możemy stwierdzić, że istnieje tylko jedno kry­terium homologii – kryterium wzajemnego ułożenia struktur. Sto­sując je natrafiamy jednak niekiedy na trudności, a wówczas uciekamy się do rozumowań pomocniczych. Po pierwsze przyjmujemy, że nawet prosta cecha może być

BUDOWA ZARODKÓW

Niemałe znaczenie dla wnioskowania o pokrewieństwie zwierząt ma porównywanie budowy zarodków. Dawno już zauważono, ze rozwijające się zarodki różnych zwierząt zwykle mniej się różnią między sobą niż osobniki dorosłe. Opierając się na tym spostrzeżeniu znako­mity zoolog Ernst Haeckel sformułował około

PRZEKAZYWANIE GENÓW

Organizm będzie pod tym względem przewyższał swych pobra­tymców, jeśli albo 1) zwiększy płodność, nie obniżając wyposażenia potomstwa (np. w materiały zapasowe), albo 2) polepszy wyposażenie potomstwa bez obniżenia płodności, albo 3) będzie lepiej wykorzysty­wał zasoby środowiska, np. pokarm, albo wreszcie

SNUCIE WNIOSKÓW

Uwzględnienie czynności szczegółów budowy pozwala na snucie wniosków co do czasu ich powstania. Kończyny pięciopalczaste są lepszym od płetw narządem ruchu na lądzie, ustępują natomiast płetwom w roli stateczników podczas pływania. Stąd wnioskujemy, że kończyny pięciopalczaste pojawiły się dopiero wówczas,

RZADZIEJ STOSOWANE

Podobnie jednopalczasta stopa konia nie może pochodzić od dwu palczastej stopy zwierzęcia parzystokopytnego. W stopie dwupalczastej utrata jednego z palców jest niemożliwa, gdyż oś, na której wspiera się noga biegnie między palcami. Wiemy, że stopa konia powstała ze stopy trójpalczastej,