Kategoria: Mądrość i nostalgia społeczna

DOKONANA ZMIANA

Jakaż zmiana dokonałaby się w tej walce o umysły ludzkie, gdyby nagle świat amerykańskiego businessu mógł nas za­lać potokiem inteligentnego, wybiegającego w przy­szłość myślenia.”Wrogiem mądrości obiegowej nie są idee, lecz rozwój wydarzeń. Jak już mówiłem, przystosowuje się ona nie do

DZIĘKI BIEGOWI WYDARZEŃ

Taki los musi prędzej czy później spotkać poglądy, które utraciły kontakt ze światem. Wówczas zjawia się ktoś, kto przedstawia publicznie tę sytuację. Jemu przypada zasługa oba­lenia mądrości obiegowej i wylansowania nowych idei. W istocie ujmuje on tylko w słowa to,

NA PRZESTRZENI LAT

W ciągu dziesięcioleci poprzedzających rok 1776 ludziom jawiła się wizja państwa liberalnego. Han­dlarze i kupcy w Anglii i pobliskich Niderlandach, a także w koloniach amerykańskich, już się zdążyli przekonać, że najbardziej im odpowiada minimum ograniczeń ze strony rządu, nie zaś,

ZAWDZIĘCZANIE DOBROBYTU

Zdaniem Woltera: „Han­del, któremu obywatele Anglii zawdzięczają swój dobrobyt, pomógł im zdobyć wolność, a wolność z kolei rozszerzyła ich możliwości handlowe. W ten sposób zrodziła się wielkość tego państwa. To handel stworzył stopniowo flotę, dzięki której Anglicy są panami mórz.”  Ostateczny

NA PRZESTRZENI LAT

W trakcie XIX stulecia, kiedy liberalizm w kla­sycznym znaczeniu tego słowa stał się mądrością obiegową, zaczęto poważnie przestrzegać przed nie­odwracalnymi szkodami, jakie mogłyby wyrządzić Akty Fabryczne, związki zawodowe, ubezpieczenia społeczne i inne formy ustawodawstwa społecznego. Liberalizm był tkaniną, której nie

OKAZJE DO WSPOMNIEŃ

W rezultacie powstało to, co nazywamy pań­stwem dobrobytu. Mądrość obiegowa głosi obecnie, że te środki złagodziły i ucywilizowały kapitalizm i że dzięki nim mógł się utrzymać. Ani na chwilę nie ucichły jednak upomnienia, że zerwanie z kla­sycznym liberalizmem było fatalne.Dalej

KAŻDE SPOŁECZEŃSTWO

Co za tym idzie, chociaż cenimy sobie absolu­tną wierność utartym poglądom, nigdy głośno tego nie obwieszczamy.) Mało jest ludzi, z których nie ma żadnego pożytku, wyznawca mądrości obiegowej się do nich nie zalicza. Każde społeczeństwo winno się zabezpieczać przed zbyt

ODCHYLENIE OD NORMY

Odchylenie od niej piętnuje się tam jako niesłuszne. W naszym społeczeństwie znacznie mniej oficjalnie podobną stałość narzuca mądrość obiegowa. Poglądy należy wypróbowywać stwier­dzając, czy wespół z wydarzeniami zdolne są prze­łamywać bezwład i opór. Źródłem tego bezwładu i oporu jest mądrość

Z SZACUNKIEM

Li­czy się wprawdzie z tym, że swą dzisiejszą mocną, a nawet wyjątkową pozycję może w przyszłości utracić. Ale obecnie z szacunkiem, jeśli nawet bez szczególnej uwagi, wysłuchują jego opinii różne ko­mitety Kongresu; kroczy w pierwszych szeregach pochodów akademickich; pojawia się na

ŻADNE SPOŁECZEŃSTWO

Żadne chyba jak dotąd społeczeństwo nie dało się zwyciężyć nudzie. Człowiek rozwinął wyraźnie swoistą odporność na pompatyczne deklamacje ba­nałów. Mądrość obiegowa stoi na straży ciągłości, jeśli idzie o myśl i działanie społeczne; z następnych rozdziałów wyniknie, jak wielki jest zakres