WIELKIE FORTUNY

Połowa rodzin o najniższych dochodach otrzy­mywała przed opodatkowaniem zaledwie 23 pro­cent ogólnego pieniężnego dochodu. Połowie o naj­wyższych dochodach przypadało 77 procent. W ro­ku 1965 dochody zaledwie jakichś 6 procent wszyst­kich komórek rodzinnych przekraczały, przed opo­datkowaniem, 15 tysięcy dolarów. Mimo to im przypadało 27 procent globalnego dochodu. Na przeciwległym biegunie dochody 25 procent wyno­siły przed opodatkowaniem mniej niż 3 tysiące. Lu­dzie ci otrzymywali zaledwie 4 procent dochodu.”Wielkie fortuny nadal zbija się na bogactwach na­turalnych, zwłaszcza na ropie — gdzie troskliwie pielęgnowany 27,5-procentowy dodatek na wyczer­panie zasobów skutecznie zwalnia tę część docho­dów z ropy, a czasami dużo większą, od wszelkich podatków.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!